پرسنل انستیتو

پرسنل انستیتو

پرسنل اداری

مدیر داخلی: خانم فاطمه خادم زاده

مسئول پذیرش: اعلام خواهد شد

مسئول اداری آموزش: آقای شهرام ریخته‌گر مشهد

مسئولین مالی: خانم سمیرا اصغری و آقای حامد پازکی