شرایط تدریس در انستیتو روانکاوی تهران

شرایط تدریس در انستیتو روانکاوی تهران

هیئت علمی انستیتو روانکاوی تهران روانكاو يا رواندرمانگر تحليلي هستند و از اعضاي هیئت علمی ارشد ، هيئت علمي کامل ، هيئت عملي پيوسته و دستياران هيئت علمي تشکیل شده است. هيئت علمي در کنار کمیته آموزش زیر نظر رئيس هيئت علمي فعالیت می‌کند. وظیفه تدریس، درمان آموزشی و يا نظارت بر درمان (سوپرویژن)  کاندیدها  (فقط توسط هیئت علمی کامل روانکاو به بالا) و دانش پژوهان را برعهده دارند.

دانش‌پژوهان يا كانديدهاي پيشرفته و ممتاز گاه برای تدریس برخی دروس، سوپرویژن و یا ارائه درمان آموزشی به دانش پژوهان دوره های آشنایی با رویکرد تحلیلی و یا دوره ارتقاء مهارت ها مورد تأييد كميته آموزش قرار می گیرند

مدرسین ، سوپروایزرها و درمانگران آموزشی ، به جز آنهایی که هیئت علمی ارشد هستند، توسط اعضای کمیته آموزش و دانش پژوهان ( به جز دانش پژوه هایی که بیمار این افراد هستند) مورد ارزیابی مستمر قرار می گیرند.  اعضای هیئت علمی انستیتو روانکاوی تهران  باید حداقل شامل چهار روانکاو و با شرایط زیر باشند:

  • دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی ارشد رشته های مشاوره یا روان شناسی یا حداقل مدرک پزشکی عمومی.
  • دوره آموزش در روانکاوی را با یکی از شرایط زیر تکمیل کرده باشد :

الف – دارای مدرک فارغ التحصیلی از دوره روانکاوی از انستیتو روانکاوی تهران .

ب – دارای مدرک فارغ التحصیلی از دوره روانکاوی از یکی از مراکز یا انستیتوهای آموزشی روانکاوی مورد        تائید IPA ، ECPP یا  IFPS .

ج – دارای مدرک فارغ التحصیلی از دوره روانکاوی یا آموزش لازم در دوره روانکاوی بصورتیکه توسط IPA ، ECPP یا IFPS به عنوان  ” روانکاو” تائید شده باشد .

د- دارای تائید آموزش سه وجهی در روانکاوی (کلاسی ، روانکاوی شخصی و کسب تجربه بالینی همراه با سوپرویژن فردی) با شرایط زیر توسط سه عضو روانکاو ارشد انستیتو:

1- کلاس ( تئوری و تکنیک ) : 60 واحد یا 1080 ساعت در حداقل 4 سال

2- روانکاوی شخصی : 300 ساعت روانکاوی حداقل هفته ای 4 بار

3- کسب تجربه بالینی و سوپرویژن : 3 بیمار روانکاوی همراه با 200 ساعت سوپرویژن فردی

4- ارائه گزارش کتبی از یک بیمار روانکاوی

  • گذراندن امتحان شفاهی در آخر دوره روانکاوی .

تبصره 3 – مدرسین ، روانکاوان و سوپروایزرهای بند 2 (د) خود شرایط د- (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5)  در بالا را گذرانده باشند .​