جوایز و دریافت کنندگان

جوایز و دریافت کنندگان

جایزه سالیانه بهترین گزارش کلاسی

جایزه سالیانه دکتر حسین اعتضادی (بهترین پایان نامه/مقاله گزارش موردی)

جایزه سالیانه دکتر تورج مرادی (داوطلب سال)​