دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی معاصر

آخرین به‌روزرسانی 13 بهمن 1402
0 نفر ثبت نام کرده‌اند

درباره این دوره

این دوره یک ساله مقدمه اي است براي ورود به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی که سه سال بعد از این دوره طول میکشد. هدف این دوره ایجاد فرصتی است
بررسی عالقه و تناسب متقاضی در مورد ورود به حیطه روانکاوی.
برای دو طرفه
یکم اردیبهشت ماه –
1403زمان آغاز دوره آشنایی در بهار 1403 چه است؟ زمانی
-این دوره چقدر طول میکشد؟
4 نیم-ترم در یک سال: هر نیم-ترمی ۹ است هفته .
)اگر در پرداخت شهریه یا وقت الزم برای شرکت در کالسها محدودیت دارید می توانید این یک سال را در دو سال بگذرانید(
•دوره یک ساله*: ۸-۹ کالس ساعت در هفته
•دوره دو ساله: 4-۵ کالس ساعت در هفته
*دوره یک ساله توصیه میشود چون نه تنها کالسها مکمل یکدیگر هستند و انسجام آموزشی بیشتری را تجربه خواهید کرد، بلکه شاید ترجیح بدهید که طول
دوره جامع، اگر در نظر دارید پس از دوره آشنایی وارد آن شوید، به ۵ نکشد سال .
درضمن شھریھ دوره جامع بھ دلیل واحد ھای کمتر در ھر ترم نسبتا پایین تر است
-هزینه دوره چقدر است؟
دوره یک ساله )۵ کالس(: حدودا 13 برای تومان میلیون هر -نیم ترم.
دوره دو ساله )3 کالس(: حدودا ۶.۵ برای تومان میلیون هر ترم-نیم .
شهریه ها در هر سال آموزشی بدلیل تورم افزایش پیدا میکنند . البته در صورت تورم شدید این افزایش ممکن است در آغاز هر ترم انجام گیرد.
-تقسیط شهریه امکان پذیر است؟
بله در صورت تایید مدیر مالی و ثبت نام در دوره یک ساله آشنایی. شهریه هر نیم-ترم ۹ هفته ای به دو خواهد تقسیم قسط شد.
حداقل ترم سوم ارشد روانشناسی یا مشاوره-
شرایط ورود به دوره آموزشی آشنایی با رویکرد تحلیلی چیست؟
یا پزشک
شنبه ها: 16 الی –
۲0کالسهای دوره آشنایی در چه روزهایی تشکیل میشوند؟
دوشنبه ها: 16 الی ۲0
-مدرسین این دوره چه افرادی هستند؟
)به ترتیب رتبه تحلیلی(
دکتر مرادی، خانم زعیم، خانم دکتر طراوتی، خانم دکتر روشن دل زاده، خانم بهرامی ، خانم قیصر ، خانم کریمی ، آقای علوی ، خانم آقا محمد ، خانم
حاتمی ، خانم پورجبار ، خانم غروی ، خانم روشن ، خانم منتظریان ، خانم یاری.​

رویکرد تحلیلی انستیتو چیست؟
روانکاوی معاصر با تمرکز بر روانشناسی خویشتن.
-گرفتن درمان در دوره آشنایی اجباری است؟
خیر اجباری نیست.
-چه مدرکی داده میشود؟
گواهی تکمیل دوره از انستیتو.
1 -پر کردن فرم درخواست پذیرش-
مراحل پذیرش برای ورود به دوره آموزش آشنایی با رویکرد تحلیلی چه هستند؟
۲ -موفقیت در مصاحبه شخصیتی با دو نفر از اعضای هیئت علمی انستیتو
25 اسفند ماه –
1402مهلت ثبت نام برای این دوره تا چه زمانیست؟
فقط حضوری-
آیا کالسها آنالین هستند یا حضوری؟
-محل برگذاری کالس ها کجاست ؟
در محل انستیتو : تهران ، خیابان ولیعصر ، باالتر از سه راه زعفرانیه ، کوچه کیارستمی ، ساختمان فردوس پالک ) 3047 ( ، طبقه ۵ واحد 30 ،
انستیتو از سازمان بهزیستی کشور مجوز رسمی برای ارائه درمان و آموزش در حیطه روانکاوی کسب کرده است و توسط همان سازمان به عنوان مرکز نمونه-
اعتبار علمی کشوری و بین المللی انستیتو چیست؟
کشوری به سازمان بهداشت جهانی (WHO (برای بازدید معرفی و مورد استفاده قرار گرفت.
در حیطه بین المللی، پس از بازدید ها و ارزیابی های مکرر توسط سازمان های بین المللی ECPP و IFPS موفق به کسب اعتبار علمی در آموزش
روانکاوی گردیده است.
—انستیتو چه زمانی تاسیس شده؟ توسط چه شخصی؟ و قبال چند دوره برگزار شده است؟
انستیتو روانکاوی تهران آموزشی درمانی (شماره ثبت 20900) در سال 1385 توسط روانکاو) مرادی تورج دکتر از تاسیس (امریکا شد . تا به حال 13 دوره بر
گزار شده است.
-آیا در دوره آشنایی انترنی را شروع میکنیم؟
خیر. بعد از ورود به دوره جامع آغاز خواهد شد.
-دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی چقدر طول میکشد؟
سه سال پس از تکمیل دوره آشنایی.
-شرایط پذیرش برای ورود به دوره جامع رواندرمانی تحلیلی چه هستند؟
تکمیل موفقیت آمیز دوره آشنایی و مصاحبه مجدد.

آیا در دوره جامع رواندرمانی تحلیلی انترنی وجود دارد؟ بیماران مان را از کجا بیاوریم؟
بله از همان سال اول دوره جامع انترنی تان آغاز می گردد و انستیتو بیمار به شما ارجاع میدهد و درصد خواهید گرفت.
-مدرک آموزشی انستیتو را چه سازمانی صادر میکند؟ معتبر است؟ به چه دردی میخورد؟
مدرک تکمیل دوره رواندرمانی تحلیلی را خود انستیتو صادر میکند.
اعتبار علمی انستیتو توسط انجمن ECPP در اروپا صادر شده است. شما در ایران و در اروپا میتوانید خود را پس از تکمیل دوره جامع ”رواندرمانگر
تحلیلی“ اطالق نمایید. البته این گواهی پروانه فعالیت شما نیست. با تکمیل دوره آشنایی به شما صرفا گواهی تکمیل این دوره داده میشود.
•برای اطالعات بیشتر با انستیتو تماس حاصل فرمایید:
22728000 021 داخلی 1
واتساپ: 091033767

مدرسان شما

نوشتن بررسی