درباره

درباره

روانکاوی معاصر متعهد به تحول است و ما در انستیتو متعهدیم به پیگیری این تحول

صفت بارز انستیتو روانکاوی تهران موفقیتش در پرورش و تعلیم رواندرمانگران استاندارد و کارآمد است تجربه دانش پژوهان ما این است که آموزشی غنی و بی دریغ را تجربه می کنند​

دانش پژوهان ما روانشناس، مشاور، پزشک و روانپزشک یا دانشجویان ارشدی هستند که انستیتو را به دلیل داشتن برنامه آموزشی ساختار یافته و منسجم انتخاب می کنند

انستیتو روانکاوی تهران در سال 1385 به عنوان اولین انستیتوی آموزشی و درمانی در ایران تاسیس شد. چند سال بعد به عنوان مرکز آموزشی و درمانی نمونه توسط سازمان بهزیستی ایران برای بازدید توسط نماینده سازمان بهداشت جهانی (WHO)1 انتخاب گردید. آموزش تحلیلی انستیتو از فروردین 1390 توسط کنفدراسیون اروپایی درمان های روانکاوی (ECPP)2 مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت و در مهر ماه 1391 موفق به دریافت اعتبار علمی به عنوان “انستیتو دارنده اعتبار برای آموزش روانکاوی” شد. طی سالهای 1389 تا 1393 چندین مورد بازدید و ارزیابی مشابه توسط فدراسیون بین المللی جوامع روانکاوی (IFPS)3 انجام شد و عاقبت در آبان 1393 به عنوان “عضو کامل” آن فدراسیون به تایید نهایی رسید. از فروردین 1392 انستیتو روانکاوی تهران عضو انجمن جهانی رواندرمانی (WCP)4 هم شده است.

با بیش از 20 عضو هیئت علمی و 120 دانش پژوه و 4 عضو افتخاری روانکاوان بین المللی با شهرت جهانی که باعث غنی تر شدن تجربه های آموزشی در انستیتو می شوند

زمان تاسیس تا به حال 12 دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی و 5 دوره آشنایی با ویکرد تحلیلی برگزار شده است

فارغ التحصیلان ما علاوه بر رضایت از تعلیم گام به گامی که برای درمانگر شدن داشته اند، تجربه رشد شخصیتی شان در انستیتو اهمیت و ارزش ویژه ای برایشان داشته است )کلیک نظرات دانش پژوهان(بنابر این اکثر دانش پژوهان ما پس از فارغ التحصیلی علاقه مند هستند که در کنار مطب شخصی شان عضویت خویش در انستیتو را به عنوان عضو هیئت علمی و یا رواندرمانگر تحلیلی ادامه دهند. بدینگونه نه تنها درمان و آموزش به نسلهای بعدی درمانگران تحلیلی باعث احساس رضایت در آنها می شود، بلکه از همکاری و شرکت در سخنرانی ها و باز آموزی های تحلیلی داخل انستیتو و همچنین بین المللی لذت می برند.

1- World Health Organization

2- European Confedration of Psychoanalytic Psychotherapies

3- International Federation of Psychoanalytic Societies

4- World Council for Psychotherapy​