کمک مدرسین آموزشی

کمک مدرسین آموزشی

اعضای کمک مدرسین آموزشی انستیتو روانکاوی تهران :

  • خانم سودابه رستمی
  • خانم پیمانه بهرامی
  • خانم دکتر اکرم روشن دل زاده
  • خانم زهره کریمی
  • آقای علی علوی
  • دلارام آقامحمد​

 

مدرس مهمان : 

  • دکتر شهرام شایگانی (روانکاو از نروژ)