درمان توسط دانش پژوه یا هیئت علمی فقط برای افراد با درآمد خیلی کم. قشر خاص

درمان توسط دانش پژوه یا هیئت علمی فقط برای افراد با درآمد خیلی کم. قشر خاص

هزینه درمان نازل‌ترین است. بیمارانی که برای این راه درمانی پذیرفته می‌شوند معمولاً از طرف نهادها و سازمان‌های خیریه یا مردمی معرفی می‌شوند.

اعضای هیئت علمی انستیتو می‌توانند 4 ساعت در هفته از وقت خود را برای این نوع خدمت به جامعه، داوطلبانه ارائه دهند.​