خدمات درمانی انفرادی

خدمات درمانی انفرادی

عموم مردم که خواستار درمان تحلیلی از انستیتو هستند یکی از راه‌های زیر را می‌توانند در نظر بگیرند:

1.درمان توسط اعضای هیئت علمی یا فارغ التحصیلان (اعضای پیوسته) انستیتو

هزینه‌ها گران‌تر هستند. درمان در داخل انستیتو و از طریق روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی انجام می گیرد.

2.درمان توسط عضو هیئت علمی انستیتو به عنوان بیماری که حین درمان مشاهده می‌شود.

هزینه درمان از این راه در مبادله با رضایت بیمار به مشاهده شدن توسط دانش پژوهان از طریق آینه یک طرفه و ضبط شدن صوتی و تصویری جلسات درمانی برای استفاده‌ صرفاً ‌آموزشی در انستیتو، 50% کاهش می‌یابد. جلسات درمانی در محل انستیتو تشکیل می‌شوند.

پس از جلسات مشاهده (معمولاً پس از 18 جلسه هفتگی) جلسات بیمار توسط همان عضو هیئت علمی به صورت عادی (بدون مشاهده شدن) با همان هزینه پائین برای 24 جلسه و سپس با هزینه بالاتر که بصورت توافقی تعیین می شود ادامه پیدا می‌کند.​