افق آموزشی و درمانی

افق آموزشی و درمانی

مقدمه

بیان هدف کلی:

هدف ما احراز جایگاه علمی شایسته در ایران برای ارائه آموزش تحلیلیِ استاندارد به متخصصین بهداشت روان، درمان و آموزش به عموم مردم، تحقیق و نشر، و ایجاد یک مرکز حرفه‌ای که از طریق تنوع و بحث و گفتگو برای توسعه روانکاوی فعالیت کند است.

  افق آموزشی و درمانی(اهداف توسعه ای انستیتو)

  1. حمایت از پیشرفت دانش و درمان روانکاوی.
  2. نگهداری و توسعه استانداردهای بالینی و علمی روانکاوی.
  3. تشویق فرهنگ علمی که در آن به تنوع در تئوری ها و تکنیک های روانکاوی ارزش نهاده شود و آنها را با دیدی باز بتوان مورد مناظره قرار داد.
  4. آموزش افراد حرفه ای بعنوان برای نیل به  clinician های تحلیلی با کیفیت بالا و با تعداد مناسب.
  5. ارائه و حمایت از درمان تحلیلی با کیفیت بالا.
  6. اطلاع رسانی دانش روانکاوی به متخصصین در رشته های بهداشتی و مرتبط با بهداشت‌روان.
  7. تشویق و افزایش ارائه خدمات رشته روانکاوی به عموم مردم.
  8. ایجاد گفتگو و زمینه ای برای بهره گیری دو طرفه بین روانکاوی و رشته های دیگر مانند هنر و رشته های انسانی.
  9. ایجاد همکاریهای دو طرفه علمی با سایر سازمان ها و افراد برجسته (در جامعه علمی و خَیّر) که از توسعه اهداف بالا حمایت می کنند.
  10. همکاری با شخصیت ها، انستیتو ها و انجمن های علمی مرتبط با آموزش روانکاوی در خارج از کشور برای ارتقاء سطح درمانی، علمی و آموزشی انستیتو.

اهداف توسعه ای:

-ارائه خدمات آموزشی و درمانی به تمامی شهرستان‌ها

-ارائه خدمات درمانی بروز و تاثیر گرفته از معاصرترین روش های درمانی نوین در روانکاوی

-ارتقا محتوای آموزشی و‌ تنوع علمی توسط بهره کیری از نیازهای ابرازشده توسط دانش پژوهان و تعامل با سایر انستیتوهای جهان